บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 -2565

โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

ประจำปีงบประมาณ 2565
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Science,Techology
and Innovation)
30 ส.ค.64ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
2โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพด้วยยาหม่องสมุนไพรผักเสี้ยนผี13 ธ.ค.64 - 21 ม.ค.65ดร.ชวนี สุภิรัตน์
3โครงการ "ทดสอบการเผาไหม้ตัวอย่างตะเกียบไม้ไผ่ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส27 ม.ค.65ดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์
4โครงการที่ปรึกษาการผลิตกัญชาทางการแพทย์วิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี1 พ.ค.64 - 31 พ.ค.65น.ส.สุวภา น้อยจาก
5โครงการที่ปรึกษากัญชาทางการแพทย์วิสาหกิจชุมชนวิจัยสมุนไพร จ.นครศรีธรรมราช1 พ.ค.64 - 31 พ.ค.65น.ส.สุวภา น้อยจาก
6โครงการที่ปรึกษาผลิตกัญชาทางการแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด1 มิ.ย. - 31 พ.ค.65น.ส.สุวภา น้อยจาก
7โครงการที่ปรึกษาผลิตกัญชาทางการแพทย์วิสาหกิจชุมชน Shrimp Smart Famer1 มิ.ย. - 31 พ.ค.65น.ส.สุวภา น้อยจาก
8โครงการที่ปรึกษาผลิตกัญชาทางการแพทย์ บริษัทเจนโก้ เมติคอล จำกัด1 มิ.ย.64 - 31 พ.ค.65น.ส.สุวภา น้อยจาก
9โครงการบริการจัดหา กิ่ง ก้านใบ และรากของพืชกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท19 ต.ค. - 30 พ.ย.64น.ส.สุวภา น้อยจาก
10โครงการผลิตสาร Cannabidiol (CBD) ให้กับบริษัท ดร.บีซีดี จำกัด8 พ.ย. - 31 ธ.ค.64น.ส.สุวภา น้อยจาก
ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1โครงการที่ปรึกษาการอบรมหลักสูตร กัญชง พืชมหัศจรรย์แห่งอนาคตทางการแพทย์และเศรษฐกิจ25 ก.พ.- 1 มี.ค.64น.ส.สุวภา น้อยจาก
2โครงการนวดประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการบริหารร่างกายด้วยท่าฤาษีดัดตน1 มี.ค.-29 มี.ค. 64ดร.ชวนี สุภิรัตน์
3โครงการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคารเฟส 21 มี.ค.-31 ก.ค.64ดร.กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
4วิพากษ์โครงการนักเรียน เพื่อให้คำแนะนำ เสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนา
โครงงานให้มีคุณภาพ
3 - 4 มี.ค.64ผศ.ดร.อุดมเดชา พลเยี่ยม
5อบรมและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ7 มี.ค.64อาจารย์ธนาพร บุญชู
6อบรมและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-207 มี.ค.64ผศ.สังเวย เสวกวิหารี
7อบรมและถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อ
ไวรัสโควิด-21
7 มี.ค.64ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
8โครงการผลิตใบกัญชาสดให้บริษัทโรงพยาบาลยันฮี5 พ.ค.64น.ส.สุวภา น้อยจาก
9โครงการที่ปรึกษาการผลิตกัญชาทางการแพทย์วิสาหกิจชุมชน
สวนสมุยสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี
1 พ.ค.-31 ธ.ค.64น.ส.สุวภา น้อยจาก
10โครงการที่ปรึกษากัญชาทางการแพทย์วิสาหกิจชุมชนวิจัยสมุนไพร จ.นครศรีธรรมราช1 พ.ค.-31 ธ.ค.64น.ส.สุวภา น้อยจาก
11โครงการผลิตใบกัญชาสดให้บริษัท เดอร์วิช ฟีลกุ๊ด จำกัด3 พ.ค64น.ส.สุวภา น้อยจาก
12โครงการผลิตใบกัญชาสดให้ร้านอาหาร So Rich the Bistor3 พ.ค.64น.ส.สุวภา น้อยจาก
13โครงการที่ปรึกษากัญชาทางแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด1 พ.ค.-31 ธ.ค.64น.ส.สุวภา น้อยจาก
14โครงการอบรบการเขียนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพาะปลูกกัญชาแพทย์
12 มี.ค.64น.ส.สุวภา น้อยจาก
15โครงการวิจัยพัฒนาสายพันธ์ุกัญชาทางการแพทย์ที่ให้สารสำคัญ Cannabidiol (CBD)
และสาร Tetrahydrocannabinol (THL) ในปริมาณสูง
9 เม.ย.-31 ธ.ค.64 น.ส.สุวภา น้อยจาก
16โครงการวิจัยผลิตกัญชาทางการแพทย์สายพันธ์ุไทยและสายพันธ์ุที่ให้สารสำคัญ
Cannabidiol (CBD) และสาร Tetrahydrocannabinol (THL)ในปริมาณสูง
เพื่อผลิตตำรับเมตตาโอสถและการุณย์โอสถ และการวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงพาณิชย์
9 เม.ย.-31 ธ.ค 64น.ส.สุวภา น้อยจาก
17โครงการผลิตชิ้นงานทดสอบวัดค่าความหยาบผิว3 พ.ค.64นายภูมิรัตน์ นวรัตน์
18โครงการผลิตชิ้นงานตรวจสอบความเสียหายที่สภาวะวิกฤต5 พ.ค.64นายภูมิรัตน์ นวรัตน์
ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1โครงการบริการตรวจสอบชิ้นงาน24 - 31 ม.ค.63ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
2โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า ครั้งที่ 21,5 ,12,25 ก.พ.63ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
3โครงการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร2 ม.ค.-31 ธ.ค.63ดร.กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
4โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค6 มี.ค.63ดร.ดกิติยศ ตั้งสัจจัวงศ์
ประจำปีงบประมาณ 2562
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร10,11,17,19 มิ.ย.62นายขจรศักดิ์ บำรุงสินมั่น
2โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นด้านการทำผลิตเคมีภัณฑ์ในครัวเรือน ครั้งที่ 13 ส.ค. 62ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
3โครงการประชมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 219 ส.ค. 62ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
4โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขึ้นรูปโลหะ"18 และ 25 ส.ค.62ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
5โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1 7 , 14 , 21 และ 28 ก.ย.62ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
6โครงการบริการตรวจสอบวัดค่าความหยาบผิวชิ้นงาน15 - 16 ต.ค.61ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
7โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์15-18 ต.ค. และ
21 -22 ต.ค.61
ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
8โครงการบริการตรวจสอบชิ้นงานตัวอย่างผิวเคลือบ31 ต.ค. 61ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
9โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า ครั้งที่ 116,23,30 พ.ย. และ
7,14,21 พ.ย.61
ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
10โครงการเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์26 พ.ย.61ผศ.อุดมเดชา พลเยี่ยม
ประจำปีงบประมาณ 2561
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักภาพนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
7 - 8 มิ.ย.61 และ
11-13 มิ.ย.61
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการตรวจสอบความแม่นยำสูงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 22 - 23 ธ.ค.61
2 - 3 มีนาคม 62
ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
3โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาคก.ของสำนักงาน ก.พ.) วิชาความสามารถทั่วไป
1 ก.ค.61ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ

โครงการบริการวิชาการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561 -2566

โครงการบริการวิชาการเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ประจำปีงบประมาณ 2566
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตร การติดต่อสื่อสารสังคมดิจิตอลออนไลน์) หัวข้อ การใช้แอพพลิเคชั่น TikTok
17 ธ.ค 2565นายศิริชัย สาระมนัส
ประจำปีงบประมาณ 2565
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1โครงการใช้ประโยชน์เศษวัสดุทางการเกษตรสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน25 ธ.ค.64นายคณาวุฒิ อินแก้ว
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2โครงการบูรณาการวัสดุศาสตร์สู่ชุมชน12 ธ.ค. 64ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
3โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิตอลออนไลน์)
27 พ.ย. 64 นายศิริชัย สาระมนัส
(หัวน้าหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1โครงการบริการวิชาการ ทางด้านคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิตอลออนไลน์)
27 มี.ค.64อาจารย์ศิริชัย สาระมนัส
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาววิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศษกระดาษสู่กระบวนการผลิต
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
19 ธ.ค.63ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์เพื่ออาชีพ14 พ.ย.63ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการผลิตภัณฑ์สาร
ทำความสะอาดจากสมุนไพรไทย
23 มิ.ย.63ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน13 มิ.ย.63ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
3โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ "หลักสูตรการติดต่อสื่อสารออนไลน์15-16 ก.พ.63อาจารย์ศิริชัย สาระมนัส
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปไวน์ และนมเปรี้ยวเพื่อสุขภาพจากเห็ด ณ ชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน จ.ปทุมธานี3 ก.พ.63ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ 2562
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู็รับผิดชอบ
1โครงการการใช้จุลินทร์ย์ในผลิตภัณฑ์นมแพะเพื่อเพิ่มคุณค่า
ทางอาหารตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง จ.ราชบุรี
21 พ.ย.61อาจารย์มาโนช หลักฐานดี
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2โครงการสร้างงานเซรามิกแฮนเมดจากห้องเรียนวัสดุุศาสตร์
สูชุมชน จ.สุพรรณบุรี
10 พ.ย.61ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
3โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมดิจิตอล)
3-4 พ.ย.61อาจารย์ศิริชัย สาระมนัส
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประจำปีงบประมาณ 2561
ลำดับชื่อโครงการระยะเวลาผู้รับผิดชอบ
1โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่สถานศึกษา
หรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ
22-23 มี.ค.61ดร.ชัชวาล ศรีภักดี
(หัวหน้าโครงการ)
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
2โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง: โครงการการผลิตไวน์จากกล้วย
เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
9 มี.ค.61ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน15 ธ.ค.60ผศ.ดร.ปิยะพงษฺ ปานแก้ว
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
4โครงการบริการวิชาการ ทางดัานวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรบริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ)
18-19 พ.ย.60อาจารย์ศิริชัย สาระมนัส
(หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบริการวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม

Loading