คณะกรรมการบริหาร

Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr.Jirasak Tharajak
คณบดี
Dean
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4158
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
ดร.ไพศาล การถาง
Dr.Paisan Kanthang
รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน
Deputy Dean for Administrative and Planning Affairs
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 158
E-mail : paisan.ka@rmutp.ac.th
warinthornผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
Asst.Prof.Dr.Varinthorn Boonyaroj
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affair
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
E-mail : varinthorn.b@rmutp.ac.th
Srivilaiนางศรีวิไล พวกน้อย
Mrs.Srivilai Phuaknoy
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4146
E-mail : srivilai.p@gmail.com
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Asst.Prof.Dr.Chanwit Prabpayak
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4159
E-mail: chanwit.p@rmutp.ac.th
Sunisa

ดร.สุนิสา สายอุปราช
Dr.Sunisa Saiuparad
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4193
E-mail : sunisa.s@rmutp.ac.th
polkritดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์
Dr. Poomirat Nawarat
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
E-mail : Poomirat.n@rmutp.ac.th
Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
Mr.Sirichai Saramanus
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Head of Division, Computer Science
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4211
E-mail : sirichai.s@rmutp.ac.th
kanawutดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Head of Division, Environmental Science and Technology
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4189
E-mail : kanawut.i@rmutp.ac.th
piyapongผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
Asst.Prof.Dr.Piyapong Pankaew
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
Head of Division, Industrial Material Science
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4194
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
chawaneeดร.ชวนี สุภิรัตน์
Ms.Chawanee Suphirat
หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
Head of Division, Mathematics and Statistics
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4197
E-mail : chawanee.s@rmutp.ac.th
woravithchanผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Woravith Chansuvarn
หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
Head of Division, Science
E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th
petcharapornนางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย
Mrs. Petcharaporn Singtongchai
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief, Dean Office
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4158
E-mail : petcharaporn.s@rmutp.ac.th
pattalaneeนางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : pattalanee@hotmail.com

 2,648 total views,  2 views today