คณะกรรมการบริหาร

Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr.Jirasak Tharajak
คณบดี
Dean
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4158
E-mail : jirasak.t@rmutp.ac.th
Thanapongผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์
Asst.Prof.Dr.Thanapong Sareein
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Deputy Dean for Academic Affairs and Research
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156
E-mail : thanapong.s@rmutp.ac.th
ดร.ไพศาล การถาง
Dr.Paisan Kanthang
รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน
Deputy Dean for Administrative and Planning Affairs
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 158
E-mail : paisan.ka@rmutp.ac.th
warinthornผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
Asst.Prof.Dr.Varinthorn Boonyaroj
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Deputy Dean for Student Affair
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
E-mail : varinthorn.b@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
Asst.Prof.Dr.Chanwit Prabpayak
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4159
E-mail: chanwit.p@rmutp.ac.th
Sunisa

ผศ.ดร.สุนิสา สายอุปราช
Asst.Prof.Dr.Sunisa Saiuparad
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4193
E-mail : sunisa.s@rmutp.ac.th
kanawutดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4189
E-mail : kanawut.i@rmutp.ac.th
polkritดร.ภูมิรัตน์ นวรัตน์
Dr. Poomirat Nawarat
ผู้ช่วยคณบดี
Assistant Dean
ติดต่อ : 02-836-3000
E-mail : Poomirat.n@rmutp.ac.th
kitiyotดร.กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
Dr.Kitiyot Tungsudjawong
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Head of Division, Environmental Science and Technology
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4189
E-mail : kitiyot.t@rmutp.ac.th
Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
Mr.Sirichai Saramanus
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Head of Division, Computer Science
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4211
E-mail : sirichai.s@rmutp.ac.th
kantimaผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
Asst.prof.Dr.Kantima Chaochanchaikul
หัวหน้าสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
Head of Division, Industrial Material Science
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 7510
E-mail : kantima.c@rmutp.ac.th
Chatchawalดร.ชัชวาล ศรีภักดี
Dr.Chatchawal Sripakdee
ตำแหน่ง : หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
Head of Division, Science
ติดต่อ 02-836-3000
E-mail : chatchawal.s@rmutp.ac.th
ผศ.ดร.สุขจิตร ตั้งเจริญ
Asst.Prof.Dr.Sukjit Tangcharoen
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
Head of Division, Mathematics and Statistics
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4193
E-mail : sukjit.t@rmutp.ac.th
woravithchanผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
Asst.Prof.Dr.Woravith Chansuvarn
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย
Head of Division, Health, Cosmetic and Anti-Aging Technology
ติดต่อ 02-836-3000
E-mail : woravith.c@rmutp.ac.th
petcharapornนางเพชราภรณ์ สิงห์ทองชัย
Mrs. Petcharaporn Singtongchai
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Chief, Dean Office
ติดต่อ 02-836-3000 ต่อ 4158
E-mail : petcharaporn.s@rmutp.ac.th
pattalaneeนางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4194
e-mail : pattalanee@hotmail.com

Loading