ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

บุคลากรทะเบียนหลักสูตรบริการวิชาการแก่สังคมวิจัยและพัฒนาสหกิจศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ KMวิเทศสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการขอกำหนดทางวิชาการคณะกรรมการ อนุกรรมการ งานวิชาการขั้นตอนการทำงาน Work Flow

นางศุภานัน ปิ่นเจริญ
Mrs.Suphanun Pincharoen
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าบริการวิชาการแก่สังคม
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสหกิจศึกษา หัวหน้าทะเบียนและนายทะเบียน
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159  e-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th


นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
Miss Ajchara chalermkeart
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าการจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
e-mail : qa.sci.rmutp@gmail.com
นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล
Miss Nisakorn Nuamsrinuan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
e-mail : nisakorn.n@rmutp.ac.th
นางสาวนัฎรีญา ดีละมัน
Miss Nutreeya Deelamun
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : บริการห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4189
e-mail : Nutreeya.d@rmutp.ac.th
นางสาวศันสุนีย์ ภู่ประกิจ
Miss.Sunsunee Phuprakit
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156,4159
e-mail : sunsunee.p@rmutp.ac.th
Chanookanนางสาวชนกกานต์ สุนทรกุมาร
Miss Chanookan Suntonkuman
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : ทะเบียน
ปฏิบัติหน้าที่ : ที่ได้รับมอบหมายการจัดการความรู้ (KM)
ปฏิบัติหน้าที่ : อื่นๆ ในงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และ/หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156, 4159
e-mail : Chanookan.s@rmutp.ac.th

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มทะเบียนการศึกษา
 • ระเบียนนักศึกษา
 • การรับนักศึกษาเข้า
 • การสอบของนักศึกษา
 • การขอสอนชดเชย
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา
 • ระบบทะเบียนของอาจารย์
 • การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)

ปฏิทินกำหนดการนำเสนอระบบเทียบโอนผลการเรียนในระบบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียนในระบบบริการการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักูตร
วิธีการและเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาเฉพาะ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ/ระเบียบ

ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย มทร.พระนคร
แนวทางการทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ฐานข้อมูลงานวิจัย มทร.พระนคร

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561

กองทุนเพื่อการวิจัย มทร.พระนคร
ผลงานวิจัยที่โดดเด่นและได้รับรางวัล ย้อนหลัง 5 ปี (2562-2558)

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณทุน ววน.

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินกองทุนเพื่อการวิจัย (โครงการวิจัยสถาบัน)

งานทรัพย์สินทางปัญญา

ประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการส่งขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและ
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูลดัชนีชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565

 

โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2564 ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 58)
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ
ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA - CDS)
ระบบ CHE QA 3D

ปีงบประมาณ 2565
กำหนดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ 2564
ผังการดำเนินงานการจัดการความรู้
แผนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
กำหนดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานการนำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
ทะเบียนคลังความรู้ : การจัดการความรู้ (KM)

Infographic

 

ข่าวสารงานวิเทศสัมพันธ์

ฐานข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อวิจัยและการฝึกอบรมทั่งในและต่างประเทศ

แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรจากต่างประเทศ

 

ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา ประจำปี 2562

โรงเรียนเขมาภิรตาราม นนทบุรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุุดรธานี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณธาราม) กรุงเทพฯ
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนบวรมงคล
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร นนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุลหลาบมัธยม)
โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม
โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
การขอกำหนดทางวิชาการ
คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ.2558-2560
ประกาศ/ข้อบังคับ มทร.พระนคร
แผนผัง ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนงานคณะ

เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • แบบ ก.พ.อ. 03 จำนวน 10 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 15 ชุด)
 • เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน จำนวน 5 เล่ม (โดยวิธีพิเศษ 7 เล่ม)
 • ผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
 • ข้อมูลของผู้เสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน (เอกสารหมายเลข 5) จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
 • สำเนาตารางสอนย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 1 ชุด
 • แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (มทร.พ.1) จำนวน 1 ชุด
 • หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
 • แบบรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
ประกาศ ก.พ.อ.
แนวปฏิบัติ
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
รูปแบบของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
แบบฟอร์มรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน คำสอน
ผู้ประสานงาน
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ  โทร 02-836-3000 เบอร์ภายใน 4156, 4159 E-mail: qa.sci.rmutp@gmail.com

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
ภาระงานขั้นต่ำและแนวทางติดตามผลงานวิชาการ
ขั้นตอนการเสนอพิจารณาตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ปี 2561 (งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ)

 5,104 total views,  3 views today