ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

บุคลากรทะเบียนหลักสูตรบริการวิชาการแก่สังคมวิจัยและพัฒนาสหกิจศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ KMวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการ งานวิชาการขั้นตอนการทำงาน Work Flow

นางศุภานัน ปิ่นเจริญ
Mrs.Suphanun Pincharoen
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าบริการวิชาการแก่สังคม
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสหกิจศึกษา หัวหน้าทะเบียนและนายทะเบียน
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159  e-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th


นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
Miss Ajchara chalermkeart

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าการจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
e-mail : qa.sci.rmutp@gmail.com
นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล
Miss Nisakorn Nuamsrinuan

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
e-mail : nisakorn.n@rmutp.ac.th
นางสาวนัฎรีญา ดีละมัน
Miss Nutreeya Deelamun

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : บริการห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4189
e-mail : Nutreeya.d@rmutp.ac.th
นางสาวศันสุนีย์ ภู่ประกิจ
Miss.Sunsunee Phuprakit

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156,4159
e-mail : sunsunee.p@rmutp.ac.th
Amorchai นายอมรชัย ขาวขำ
Mr. Amorchai Khawkhom

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : บริการห้องปฏิบัติการของ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ : งานที่ได้รับมอบหมายโสตทัศนูปกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
และ/หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4211, 4159
e-mail : Amorchai.a@rmutp.ac.th
Nattakantนายณัฐกานต์ สุขสมร
Mr. Nuttakant Suksamorn

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : บริการห้องปฏิบัติการของ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ในงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
และ/หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156, 4159
e-mail : nuttakant.s@rmutp.ac.th

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มทะเบียนการศึกษา
  • ระเบียนนักศึกษา
  • การรับนักศึกษาเข้า
  • การสอบของนักศึกษา
  • การขอสอนชดเชย
  • เอกสารรับรองผลการศึกษา
  • ระบบทะเบียนของอาจารย์
  • การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียน (สำหรับนักศึกษา)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียน

เอกสารประกอบการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์)
กำหนดการสอบเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักูตร
วิธีการและเกณฑ์การวัดสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาเฉพาะ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ/ระเบียบ

ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย มทร.พระนคร

แนวทางการทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กองทุนเพื่อการวิจัย มทร.พระนคร

งานทรัพย์สินทางปัญญา

ประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติการขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความ

 

ขั้นตอนการส่งขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและ
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูลดัชนีชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565

 

โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2566
  • รอดำเนินการ
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2566
  • รอดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2566
  • รอดำเนินการ
แบบฟอร์ม มคอ.7 ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 2558)
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ
ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA - CDS)
ระบบ CHE QA 3D

ปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2565
กำหนดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานการนำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ประจำปีการศึกษา 2564
ปีงบประมาณ 2564
ผังการดำเนินงานการจัดการความรู้
แผนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
กำหนดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานการนำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
ทะเบียนคลังความรู้ : การจัดการความรู้ (KM)

Infographic

 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU

 บันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษา

ข่าวสาร

IAESTE THAILAND ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนรัฐบาล

 

กิจกรรม IAESTE THAILAND

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน IAESTE Thailand

 

 

ฐานข้อมูลนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand

ฐานข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อวิจัยและการฝึกอบรมทั่งในและต่างประเทศ

ทุนสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรจากต่างประเทศ

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ปี 2561 (งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ)

Loading