iCannabis@Sci.Rmutp

Cannabis R&D @Sci.Rmutp

Cannabis R&D-2 Sci.Rmutp_compressed

Collabrations@ SCI.RMUTP

 

Cannabis Licenses@Sci.Rmutp

  • Cannabis Licenses@2020

  • Productivity@2020

  • Cannabis Licenses@2021

 

กฎกระทรวงกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎหมายลำดับรอง (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26/11/64)

  • กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔
    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/079/T_0001.PDF
  • ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษที่ออกตามกฎกระทรวงกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0016.PDF

๒. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดเตรียมสถานที่ และควบคุมการปลูกกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0017.PDF

๓. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การขนส่งกัญชาของผู้รับอนุญาตผลิตโดยการปลูก พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0019.PDF

๔. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่นำเข้ากัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0021.PDF

๕. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรุง และสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่สำหรับคนไข้เฉพาะราย และการจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ปรุงยา พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0023.PDF

๖. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การดำเนินการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0025.PDF

๗. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การดำเนินการผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิต เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0028.PDF

๘. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง แบบและวิธีการติดตาม ประสิทธิผลและความปลอดภัย และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0031.PDF

๙.ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การผลิตหรือนำเข้า ตัวอย่าง การรับรอง การแก้ไขรายการ การต่ออายุใบสำคัญการรับรอง และการออกใบแทนใบสำคัญการรับรอง ซึ่งตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0034.PDF

๑๐. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชาหรือกัญชงและสารสกัดของกัญชาหรือกัญชง ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0037.PDF

๑๑. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลาก ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชาและสารสกัดของกัญชา ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก เพื่อการศึกษา วิจัยหรือเพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0040.PDF

๑๒. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจำหน่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0043.PDF

  • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ออกตามกฎกระทรวงกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอปรับแผนการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือใช้ประโยชน์ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0005.PDF

๒. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยสำหรับการสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0007.PDF

๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นประกอบการนำเข้ากัญชาหรือกัญชงในแต่ละครั้งที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพื่อแสดง ณ ด่านตรวจพืช พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0009.PDF

๔. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การผลิตตัวอย่างตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0010.PDF

๕. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อมูลแสดงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อการขอรับรองตำรับยา พ.ศ. ๒๕๖๔
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0014.PDF

๗. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/291/T_0012.PDF

         ที่มา : Sci.Rmutp

 

  • Hemp Market Price Estimation 

Cannabis Price Index:

  

   

CATSS Medical Cannabis and Narcotic plants@Sci-RMUTP ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 จาก A2LA

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ (Center of Analytical testing Standard Service for Medical Cannabis and Narcotic plants) หรือ CATSS ซึ่งเป็นศูนย์ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร  และ บริษัท เอพิโซด วัน จำกัด ได้ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 จาก American Association for Laboratory Accreditation หรือ A2LA ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานรับรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นองค์กรอิสระเพียงแห่งเดียวตาม 501(c)3 ที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

A2LA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ในฐานะสมาคมบริการสาธารณะ เพื่อการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่มีความสามารถ (รวมถึงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) สิ่งอำนวยความสะดวกด้านธนาคารชีวภาพ หน่วยงานตรวจสอบ หน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการทดสอบความชำนาญ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง โดย A2LA มีการรับรองมากกว่า 4,000 รายการ ซึ่งอยู่ทั้ง 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาและมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

สำหรับขอบเขตการรับรองในครั้งนี้ เป็นการรับรอง การทดสอบทางเคมี (Chemical Testing) ในวัสดุจากพืชกัญชาแห้ง (อาทิเช่น ช่อดอก (inflorescences/flowers/buds)) และน้ำมัน โดยมุ่งเน้นที่การทดสอบได้แก่ สารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoid Content and Potency) สารเทอร์พีน (Terpene Identity and Content) โลหะหนัก (Heavy Metals) และ ตัวทำละลายตกค้าง (Residual Solvents)

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานกัญชาและพืชเสพติดทางการแพทย์ (CATSS Medical Cannabis and Narcotic plants@Sci-RMUTP) จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงการพัฒนาและรับรอง คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตและผลิตภาพจากพืชกัญชาได้

Loading