ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS รอบ 5 และรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5 และรับตรงรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561<<

ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน
  • รายงานทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวเล้อมฯ)
  • พิมพ์ใบรายงานตัว (นำไปยื่นวันรายงานตัว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561)
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่พิมพ์ใบรายงานตัวแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ และพิมพ์ใบ
    แจ้งหนี้เพื่อนำไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารธนชาต และที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
    ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งเก็บสำเนาใบเสร็จที่ได้ชำระเงินแล้วไว้เป็นหลักฐาน (หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ชำระเงินภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 )
  • รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ