mou

Cambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ Cambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ดร.ดารา ศาสน์ ตำแหน่ง Board of Director CPO ราชาอาณาจักรกัมพูชา, ดร.Kim Leng Heng ตำแหน่ง Advisor to the BoD CPO, ท่านผู้หญิง This Nay รองผู้ว่าจังหวัดกระเจส ราชอาณาจักรกัมพูชา, ท่านผู้หญิง Sokin PRAK รองอธิบดีกระทรวงไปรษณีย์ ราชอาณาจักรกัมพูชา, พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ ประธานกรรมการ เทอิโกกุ รีเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด และทีมงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนา และอื่นๆ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ การจัดอบรม การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสู่การเป็นทวิภาคีด้านวิชการระหว่างสถาบัน รวมถึงการพัฒนาการเป็น ASEAN Education Network ในอนาคต

วันที่ : วันที่ 9 มีนาคม 2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

ด้านการศึกษา:

 • พัฒนาโปรแกรมและกระบวนการเรียนรู้
 • พัฒนาหลักสูตรและจัดทัศนศึกษา / การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
 • การมีส่วนร่วมในการสัมมนาการประชุมทางวิชาการการประชุมสัมมนาและการบรรยาย
 • การขยายโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียน
 • การแลกเปลี่ยนคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
 • สมัครสมาชิกศิษย์เก่าและนักศึกษาที่ต้องการขยายหลักสูตร
 • มอบทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ต้องการเพิ่มระดับ;

ด้านการวิจัยและพัฒนา:

 • กิจกรรมการวิจัยร่วมกัน
 • จัดหาทรัพยากรสำหรับการวิจัยเช่นแหล่งข้อมูลการวิจัยแหล่งข้อมูลการวิจัยข้อมูลการวิจัยทุนหรือห้องทดลอง
 • ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับชาติหรือระหว่างประเทศ

ด้านอื่น ๆ:

 • จัดหาทรัพยากรสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางวิชาการ
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลอื่น ๆ
 • ความร่วมมือด้านการศึกษาและการศึกษาอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่าย

ระยะเวลาดำเนินงาน : ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่สองฝ่ายลงนามร่วมกัน

บันทึกข้อตกลงระหว่าง: มทร.พระนคร  กับ Cambodia Professional Organization

ประมวลภาพ
« 1 of 3 »