ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร. 0-2836-3000 ต่อ 4616

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร.0-2665-3777 ต่อ 6409
หมดเขตรับสมัคร : วันที่ 15 ตุลาคม 2559