รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

scirmutp-rubtong2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 3 สาขาวิชา คือ

  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (B.Sc. Computer Science)
  2. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (B.Sc. Environmental Science and Natural Resources)
  3. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (B.Sc. Industrial Materials Science)

เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

Link

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409  หรือโทร. 0 2836 3000 ต่อ 4117, 4118 และ 4100

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด