ขอเชิญบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมสัมมาการใช้งาน Microsoft Office2010

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน  ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 9 (ศูนย์พระนครเหนือ)  โทร.02-2836-3000 ต่อ 4211, 4156 และ 4159  อ. ศิริชัย  โทร. 08-7817-0678  อ. วิภา โทร. 08-9170-3421 และคุณศุภานัน โทร.08-3064-5099

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีนโยบายกำหนดแผนการ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประกอบกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการให้กับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้รับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชนถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองและความต้องการที่จะเรียนรู้การใช้โปรแกรมที่ช่วยในการจัดทำเอกสารรายงาน โปรแกรมที่ช่วยในการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงาน โปรแกรมที่ช่วยในการนำเสนองาน เพื่อที่ทางชุมชนนั้นจะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานบริการชุมชนของตนเอง

จากข้อคิดเห็นจากชุมชนผนวกกับความต้องการที่จะพัฒนาตนเองของชุมชน ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ความสามารถของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มี ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่องานบริการชุมชนเชิงกระบือ   เพื่อให้บุคคลภายในชุมชนเชิงกระบือ  และบุคลลทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำนักงาน ได้แก่ โปรแกรมจัดทำเอกสาร, โปรแกมนำเสนองาน และ โปรแกรมตารางคำนวณ  เพื่อพัฒนาความรู้ ในการจัดทำเอกสารรายงาน การนำเสนองาน  และ การคิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี
  3. เพื่อให้มีทักษะความรู้ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน  และบุคคลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

  1. เชิงปริมาณ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่องานบริการชุมชน  จำนวน 30  คน
  1. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อการจัดทำเอกสารข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

สถานที่ดำเนินการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 9

ระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2560