ข่าว

รายนามผู้ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ภาคการศึกษา 1/2560

งานทะเบียนและประมวลผล  แจ้งนักศึกษาตามรายนามที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 ให้นักศึกษามาหนังสือรับรองการศึกษา และผลการศึกษา (Transcript) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป