ข่าวข่าวสารงานทะเบียนและประมวลผล

(ด่วน) ตารางสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กำหนดให้วันสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึึงขอแจ้งตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
ดาวน์โหลดไฟล์

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (นอกตาราง)
ดาวน์โหลดไฟล์