mou

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นับเป็นการลงนามความร่วมมือครั้งที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ กฟผ. โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับ กฟผ.ดำเนินงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง หลังจากการลงนามความร่วมมือกันครั้งแรกปี 2554 และครั้งที่สองปี 2557 จึงเกิดกิจกรรมทางวิชาการมากมาย เช่น การศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาทักษะทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิพากษ์หลักสูตร ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ขณะที่กฟผ. มีเครือข่ายทางวิชาการสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติต่อไป

วันที่ : วันที่ 22 มีนาคม 2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

การสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการและวิจัยของ มทร.พระนคร

 • ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานติดตามและตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้ากฟผ. ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจร่วมอื่น ๆ
 • ร่วมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และด้านอื่น ๆ
 • เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่ยั่งยืน รวมทั้งลดต้นทุนทางเศรษฐกิจ
 • สร้างภาคีความเข้มแข็งด้านงานบริการวิชาการเพื่อสังคมและชุมชน
 • ร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของมทร.พระนคร และ กฟผ.
 • การพัฒนานักวิจัยร่วมระหว่างองค์กร

การสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการของ กฟผ.

 • สนับสนุนการศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า กฟผ.
 • สนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงาน และ/หรือ สหกิจศึกษา ของ มทร.พระนคร
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ สนับสนุนวิทยากร เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมทั้งการสัมมนาทางวิชาการ
 • สนับสนุนกิจกรรมการจัดนิทรรศการและสาธิตเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนโครงการวิจัยและข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด
 • ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ สังคม และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ.
 • ร่วมพัฒนาหลักสูตร โครงการบริการวิชาการ และนักวิจัย

ระยะเวลาดำเนินงาน : ความร่วมมือในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ มีระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2564  (ระยะเวลาได้สิ้นสุดลง) 

บันทึกข้อตกลงระหว่าง : มทร.พระนคร กับกฟผ.

ประมวลภาพ

Loading