ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
  การพัฒนาเศรษกิจกลุ่มเรื่อง
  – พลังงานสีเขียวกลุ่มเรื่อง
  – การคมนาคมขนส่งระบบราง
  การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  – กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ 21
 • ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
  ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
  – ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
  – ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Manangement System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading