หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำหลักสูตรจุดเด่นของหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรหนังสือรับรองหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิคุณสมบัติผู้สมัครอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลงานวิจัยค่าธรรมเนียมการศึกษาโอกาสในการประกอบอาชีพสหกิจศึกษากิจกรรมห้องเรียนทฤษฎี/ห้องปฏิบัติการความร่วมมือกับสถาบันข้อมูลศิษยเก่าติดต่อสอบถาม

เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของประเทศที่ต้องการกำลังคนที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 และ Digital Economy

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้ากับความรู้ทางด้านสถิติ และคณิตศาสตร์  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มึทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรม

จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลฯ  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาตามความต้องการที่แท้จริงของตลาดแรงงานที่ต้องการนักวิทยาการข้อมูลที่มีทักษะการเขียนโปรแกรม  นอกจากนี้สาขาวิชายังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัทเอกชนทำให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จริงจากภาคเอกชน

จุดเด่นหลักสูตร
“การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยข้อมูล”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร พ.ศ. 2562

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขต/คณะ             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : –
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Data Science and Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Information Technology)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   จำนวน 132  หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ก.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต
ก.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต
ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  3 หน่วยกิต
ก.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต
ก.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต
ก.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ  4 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
ข.1 กลุ่มวิชาแกน 16 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต
ข.2.1  กลุ่มวิชาสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3 หน่วยกิต
ข.2.2 กลุ่มประเด็นทางด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 10 หน่วยกิต
ข.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 22 หน่วยกิต
ข.2.4 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต
ข.2.5 กลุ่มโครงการพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
กลุ่มวิชาภาษาไทย 3  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
(Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)
(Thai for  Business  Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6)
(Thai  for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย 3(3-0-6)
(Thai Literature)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
(Thai Writing for Careers)

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(English 1)
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
(English 2)
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6)
(Technical  English)
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(3-0-6)
(English for Careers)
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(English Reading)
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(English  Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
(English Conversation)
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6)
(Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
(Chinese  for Communication)

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย 3(3-0-6)
(Society  Dynamics and Modernity)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
(Human  Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)
(Research Methodology)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม 3(3-0-6)
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
(Society and  Economy)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฏหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 3(3-0-6)
(Law and  Professional Ethics)
GE2300108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
(ASEAN Studies)
GE2300109 สันติศึกษา 3(3-0-6)
(Peace  Studies)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
(General  Psychology)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6)
(Thai  Studies and  Local Wisdom)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Personality Development)
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6)
(Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ 3(3-0-6)
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5)
(Mind Development for Quality of Life)

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1)
(Physical  Education)
GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1)
(Social  Dance)
GE2500103 กีฬาประเภททีม 1(0-2-1)
(Team Sports)
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1)
(Individual  Sports)
GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1)
(Recreation)

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics)
GE2600102 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction  to Statistics)
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Science in Daily Life)
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6)
(Environment and Resource Management)

กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร 4(4-0-8)
(Creative and Communication  Skills)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4)
(World  in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ 2(2-0-4)
(Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก 2(2-0-4)
(Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
(Exercise  and Sports for Health)
GE2810105  กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
(Activities for Health)

 

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ 2(2-0-4)
(Miscellaneous  Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต 2(2-0-4)
(Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
(Material and Application in Daily Life)

หมวดวิชาเฉพาะ  96 หน่วยกิต ประกอบด้วย
• กลุ่มวิชาแกน  16  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2021101 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)
(Discrete Mathematics)
ST2051114 หลักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Principles  of  Science)
ST2081101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6)
(Calculus for Data Science)
ST2081102 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 3(3-0-6)
(Statistical  Analysis 1)
ST2081103 พื้นฐานสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6)
(Fundamentals of Information and Data Science)
ST2021301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(0-2-1)
(Preparation for Cooperative Education)

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต ประกอบด้วย
• กลุ่มวิชาสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2082101 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3(3-0-6)
(Statistical  Analysis 2)

• กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  10  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2082102 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5)
(Business  Intelling)
ST2082103 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ 3(2-2-5)
(Big Data Analytic in Business
ST2082104 จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Ethics and Computer Laws)
ST2082105 สัมมนาด้านวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1)
(Data Science  and Information Technology Seminar)

• กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุุกต์ 22 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2082106 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
(Database Systems)
ST2082107 การเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-5)
(Programming for Data  Analysis)
ST2082108 การแสดงข้อมูลด้วยภาพ 3(2-2-5)
(Data Visualization)
ST2082109 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-2-5)
(Machine  Learning)
ST2082110 การทำเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)
(Data  Mining)
ST2082111 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิทัล 3(2-2-5)
(Digital Image Analysis)
ST2082112 การเตรียมโครงการวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1)
(Data Science and Information Technology Pre-Project)
ST2082113 โครงการวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-6-3)
(Data Science and Information Technology Project)

• กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 18 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2022109 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
(Computer Programming)
ST2082114 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม 3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithms)
ST2082115 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming)
ST2082116 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-5)
(Web Application Programming)
ST2082117 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
(Software  Development Process)
ST2082118 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Human Computer Interaction)

• กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2082119 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 3(2-2-5)
(Network Operating Systems)
ST2082120 การประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)
(Cloud Computing)
ST2082121 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
(Information System Security)

• กลุ่มวิชาชีพเลือก 18  หน่วยกิต กำหนดให้เลือกศึกษาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ST2083401 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-40-0)
(Cooperative Education for Data Science and Information Technology)
ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ว่าด้วยการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553 หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ST2083301 การฝึกงานทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(0-40-0)
(Practice for Data Science and Information Technology)
และเลือกศึกษาให้ครบ 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ST2083302 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
(Mathematical  Models)
ST2083303 การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา 3(3-0-6)
(Time Series Data Forecasting)
ST2083304 การวิเคราะห์หลายตัวแปรประยุกต์ 3(3-0-6)
(Applied Multivariate Analysis)
ST2083305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
(Mobile Application  Development)
ST2083306 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
(Software  Engineering)
ST2083307 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย 3(2-2-5)
(Semantic Web Technology)
ST2083308 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
(Comouting Platform Technology)
ST2083309 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)
(The Internet of Tings)
ST2083310 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)
(Artificial Intelligence)
ST2083311 การค้นคืนข้อมูล 3(3-0-6)
(Information  Retrieval)
ST2083312 โนเอสคิวแอล 3(2-2-5)
(NoSQL)
ST2083313 การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการทำเหมืองข้อความ 3(2-2-5)
(Natural Language Processing and Text Mining)
ST2083314 สื่อสังคมออนไลน์และการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม 3(2-2-5)
(Online Social Media and Social Network Analysis)
ST2083315 วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)
(Big Data Engineering)
ST2083316 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
(Special Topics in Data Science and Information Technology)
ST2083317 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
(Information Technology Entrepreneur)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

คำอธิบายรายวิชา

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.

วิทยาการข้อมูล

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

วิทยาการข้อมูล

การรับรองจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Download (PDF, 3.65MB)

การรับรองจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 774KB)

การรับรองจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Download (PDF, 767KB)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

methiyaninผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
- Dr.-Ing.(Informationstechnik)
- M.Sc. (Information Technology)
- B.Eng. (Civil Engineering)
weewawanผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
- ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- บธ.บ.บริหารธุรกิจ
narisaraดร.นริศรา นาคเมธี
- ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
tidawanดร.ธิดาวรร คล้ายศรี
- Ph.D (Computer Science)
- วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
- วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
chanwitผศ.ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์
- Ph.D. (Doctor rerum naturalium)
- วท.ม.คณิตศาสตร์
- วท.บ.คณิตศาสตร์
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา “แบบแหมาจ่าย”
รายภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา (ปกติ)      13,000 บาท

โอกาสในการประกอบอาชีพ

  • นักวิเคราะห์ข้อมูล
  •  นักวิทยาการข้อมูล
  • นักวิศวกรรมข้อมูล
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
สถานประกอบการสหกิจศึกษา

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี  วันศุกร์ที่  6 ธันวาคม   2562

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสาขาวิชา : โทร 0-2836-3000 ต่อ 4211
Facebook : RMUTP Data Science
งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 0-2836-3004 ต่อ 4159
Facebook : SciRmutpFB
E-mail : infosci@rmutp.ac.th

 

Loading