บัณฑิตกิตติมศักดิ์

ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบูรณ์ พัชรโสภาคย์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

คุณเจษฎาภรณ์ ผลดี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Loading