สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Science and Technology)

แนะนำสาขาบุคลากรห้องเรียนทฤษฎีห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เน้นทักษะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สามารถบูรณาการความรู้ต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการ นักวิจัยหรือนักปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม อาจารย์หรือผู้ฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ งานให้การปรึกษาและพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

kanawutดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
E-mail : kanawut.i@rmutp.ac.th
Manochนายมาโนช หลักฐานดี
Mr.Manoch Lakthandee
E-mail : mnl.dee@gmail.com
nutchamaiผศ.ณัฐชมัย ลักษณ์อำนวยพร
Asst.Prof.Natchamai Luckamnuyporn
E-mail : natchamai.l@rmutp.ac.th
Duangreutaiดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ
Dr.Duongruithai Nicomrat
E-mail : duongruithai.n@rmutp.ac.th
pattarikaดร.ภัทริกา สูงสมบัติ
Dr.Pattarika Soongsombat
E-mail : patarika.s@rmutp.ac.th
woranuchดร.วรนุช ดีละมัน
Dr. Woranuch Deelaman
E-mail : woranuch.d@rmutp.ac.th
warinthornผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์
Asst.Prof.Dr.Varinthorn Boonyaroj
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
E-mail : varinthorn.b@rmutp.ac.th
kitiyotดร.กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
Dr.Kitiyot Tungsudjawong
E-mail : kitiyot.t@rmutp.ac.th
supachaiดร.ศุภชัย หิรัญศุภโชติ
Dr.Supachai Hirunsupachote
E-mail : supachai.h@rmutp.ac.th
ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

 5,285 total views,  1 views today