Event News

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”  ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฎิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความ  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2561 และโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่