ข่าว

ราชมงคลพระนคร รับแนวทางการบูรณาการกระทรวงใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

ราชมงคลพระนคร รับแนวทางการบูรณาการกระทรวงใหม่ พร้อมผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

9 อธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าพบ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หารือเกี่ยวกับแนวทางการทำงานภายหลังการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 จะมีความสำคัญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีจุดเด่นในการเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี (Technologist) และนวัตกร (Inventor) มีทั้งกำลังสมอง (Head) และทักษะขั้นสูง (Hands) ทั้งยังตรงกับความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งจะมีการสร้างเครือข่ายการทำงาน แลกเปลี่ยนทรัพยาการ ร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มราชมงคลและสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเดินหน้าไปด้วยกันในประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ค่ะ

#ราชมงคลพระนคร
#RMUTP