ข่าวกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ผศ.ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท และ ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนชุมชน และสถานประกอบการ พร้อมรับฟังคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี