ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายหรรษธร เส็งสมุทร นางสาวกาญจนา อินทร์เฉลิม และนางสาวฐิตาภา เนื่องนิยม ที่ได้รับเกียรติบัตร “รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ” เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตช่างซ่อมบำรุงจากการประสบเหตุไฟฟ้าช็อต ขณะซ่อมบำรุงลิฟท์อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1  ชั้น 3 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร