mou

กลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม โดย บริษัท เอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด

รองศาสตราจารย์สุภัทรา   โกไศยกานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสามฝ่าย ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม (SYG Holding) โดยบริษัท เอสวายจี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทชั้นนำด้านการเกษตรยุคใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสำหรับเกษตรดิจิทัล ยกระดับรายได้เกษตรกร ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

วันที่  15 สิงหาคม 2560
สถานที่  ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

วัตถุประสงค์ความร่วมมือ
  • เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง “มหาวิทยาลัย” และ “กลุ่มบริษัท” ในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ที่สามารถสร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นใต้ความร่วมมือ ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ สำหรับกลุ่มเกษตรกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร  ธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจอุตสาหกรรมบนระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่สามารถนำเข้าสู่มิติใหม่ของการสร้างและพัฒนา  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ โดยหมายรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล การพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในระดับองค์กร ระดับชาติและระดับนานาชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน: บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2560 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

บันทึกข้อตกลงระหว่างมทร.พระนคร กับกลุ่มบริษัทสิงห์ยิ้ม

ประมวลภาพ
« 1 of 2 »