ข่าวกิจกรรม

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานศึกษาและสถานประกอบการภายนอก เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อดำเนินการวิพากษ์และปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในวันศุกร์ที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี