ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองและโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองและโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน  ในวันจันทร์ที่  17  กันยายน  2561  ณ ห้อง 9503 ชั้น 5 นำโดยไพศาล  การถาง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิดและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย  ต่อจากนั้นได้รับฟังการยายจากอาจารย์ดร.วรพจน์   กนกกัณฑพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายจัดทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

« 2 of 3 »