ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม  2561 ซึ่งแบ่งออกเป็นกิจกรรม 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 จัดอบรมและฝึกปฎิบัติให้กับอาจารย์ เรื่อง “การใช้งาน Google Classroom และการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9903  และกลุ่มที่ 2 อบรมและฝึกปฏิบัติให้กับสายสนับสนุน เรื่อง “การใช้Power Point เพื่อสร้างสื่อการนำเสนอและ Infopraphic” ณ  ห้องปฏิบัติการปฏิบัติการ 9904  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี