ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน. ในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน.  ในงานขับเคลื่อน Thailand 4.0” ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์วัน PARK @ SIAM เขตปทุมวัน