ข่าว

ขอเชิญอบรมสัมมนาอาชีพ การยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์

ขอเชิญอบรมสัมมนาอาชีพ การยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์  ระหว่างวันที่  15 – 16 ธันวาคม  2561  ณ ห้องประชุมชั้น 6  อาคาร  90  ปี   คณะบริหารธุรกิจ  มทร.พระนคร

กำหนดการการยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 5