ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล ในรายวิชาการควบคุมมลพิษและการบำบัดของเสีย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนาย คณาวุฒิ อินทร์แก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการควบคุมมลพิษและการบำบัดของเสีย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล และศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี และ เยี่ยมชมสถานที่โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม และโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์นักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในด้านการควบคุมมลพิษและบำบัดของเสียจากสถานที่จริง

« 1 of 4 »