ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยมีนายคณาวุฒิ อินทร์แก้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 เยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (IT) การผลิตแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม และการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียและข้อมูลสารสนเทศด้านป่าไม้  ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร