ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปี 2562

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปี 2562 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด พัฒนาคลองเปรมประชากร กับสำนักงานเขตดุสิต ในกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ