ข่าว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทั่วไปและโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (ตามมาตรา 97(5))

การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า (ตามมาตรา 97(5)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการทั่วไปและโครงการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
ระยะเวลารับข้อเสนอ 15 พฤษภาคม-30 มิถุนายน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
http://pdf.erc.or.th  โทรศัพท์ 0 2207 3599 ต่อ 322-326