ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการสร้างกราฟโดยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารและวางแผนและพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างกราฟโดยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ในวันพุธที่  ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๒  ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรเชษฐ์  เรืองประโคน และอาจารย์ณัฐติญา ไข่ติยากุล มาบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการประมวลผล การวิเคราะห์ และการสร้างกราฟ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร