แนะแนวศึกษาต่อ จังหวัดสมุทรสาคร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนพันท้าย นรสิงห์วิทยา โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

« 1 of 2 »