โครงการ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI Retreat)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI Retreat) ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ตั้งแต่ระดับหลักสูตร เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ของคณะ และเพื่อทบทวนผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

« 1 of 3 »