ศึกษาดูงานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการศึกษาดูงานการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล นำโดยอาจารย์คณาวุฒิ  อินทร์แก้ว อาจารย์ดวงฤทัย  นิคมรัฐ และอาจารย์ภัทริกา  สูงสมบัติ  นำนักศึกษา จำนวน ๓๒ คน ศึกษาดูงานโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม และโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมโรงงาน

« 2 of 2 »