การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-nett) ครั้งที่ 13

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย (E-nett) ครั้งที่ 13 ขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยการจัดการโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 1st Maejo-Engineo International Conference on Renewable Energy” ร่วมกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของเครือข่ายพลังงานแห่งประทศไทย ครั้งที่ 13

ในการนี้ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ  ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หรือตามระเบียบของต้นสังกัด โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ทาง http://www.e-nett.org และชำระเงิน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินทางโทรสารหมายเลข 0 5387 5599 ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2560  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 5590