เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง การเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

  • สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560
  • ค่าสมัครเรียน 500 บาท ชำระเงินในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหทนือ (มทร.พระนคร) 
  • เริ่มเรียนปรับพื้นฐานในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 – วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครเหนือ (มทร.พระนคร)