Event News

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUTP and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” สามารถส่งแบบตอบรับดังกล่าวมายัง สวพ. ภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อ สวพ.จะได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป