การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

งานประกันคุณภาพการศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๙   โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   เข้ารับการตรวจประเมินฯ ในวันอังคารที่ ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เข้ารับการตรวจประเมินฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๐  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินฯ  ในวันจันทร์ที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒

« 1 of 2 »