ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทีปีงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://research.kpru.ac.th/conference4/