ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0  ซึ่งกำหนดให้มีขั้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยาศษสตร์ (อาคาร 26)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ้http://www.sansci.ssru.ac.th