ข่าวกิจกรรม

โครงการ Internet of Things (loT)

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ Internet of Things (loT) พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติและภาคสมทบ นักศึกษาสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมใน การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายรังสี ใยยุง วิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ เพื่อ เป็นการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานใน Internet of Things (loT) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์

« 1 of 2 »