Event News

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 (SEAMEO RECSAM)

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO RECSAM) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2560-2561 ให้แก่ประเทศสมาชิกของซีมีโอ จำนวน 4 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 2 – 27 เมษายน 2561 ดังนี้

1.หลักสูตร RC-PS-142-1:Enhancing Primary Science Teaching and Learning ประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

2.หลักสูตร RC-PS-142-2: Purposeful Assessment in Primary Mathematics Classrooms จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

3.หลักสูตร RC-PS-142-3: Meaning Secondary Science Learning in the STEM Environment จำนวน 1 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

4.หลักสูตร RC-PS-142-4: Enhancing Science, Technology, Enginerring, and Mathematics (STEM) Learning in Secondary Mathematics Classroom จำนวน 2 ทุน โดยผู้เข้าร่วมอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา หรือนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยศูนย์ SEAMEO RECSAM จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ(ไป-กลับ ชั้นประหยัด ค่าที่พัก และค่าอาหาร ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว) ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th  ภายใต้หัวข้อ Announcement และส่งใบสมัครไปที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ