ข่าว

ด่วน! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มทร.พระนคร  หรือดาวโหลดใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันทีี่ 6 – 17 พฤศจิกายน  2560

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยต์

ใบสมัครขับรถยนต์