Event News

ประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4 หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่www.ruscon.rmutsb.ac.th