ข่าว

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (ครั้งที่ 4)

ด่วน ! รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สามารถติดต่อขอใบสมัคร ได้ที่งานบริหารทั่วไป (พัสดุ)  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี มทร.พระนคร  หรือดาวโหลดใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันที  20 กุมภาพันธ์- 20 มีนาคม  2561 (เว้นวันหยุุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ใบสมัคร