ข่าว

พิธีลงนามความเข้าใจ (MOU) กับ Cambodia Professional Organization (CPO)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understaning : MOU) ด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Cambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ในวันศุกร์ที่ 9  มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์