ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู โดยมีตัวแทนนักศึกษานำกล่าวสวดมนต์ คณบดีเจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้มอบพานไหว้ครูเพื่อขอขมาครูบาอาจารย์ และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม ต่อจากนั้น คณบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น ๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้ แสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อสถาบันและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของคณะฯ

นอกจากนี้ นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ซึ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุรีไซเคิล ภายใต้หัวข้อ “พานสร้างสรรค์” โดยประกาศผลการประกวดรางวัลประดิษฐ์พานไหว้ครู ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑  นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นักศึกษาจากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอาง และการชะลอวัย

Loading