ข่าว

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567 (สายสนับสนุน) เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9901 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Loading