ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร ร่วมงานนิทรรศการวิชาการและแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ

เมื่อวันที่ ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาฯ และหมวดวิชาฯ ร่วมงานนิทรรศการวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ที่เปิดโอกาสให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดบูธเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาต่อให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๖

Loading