ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการพันธมิตรการศึกษานานาชาติ ศึกษาดูงาน มทร.พระนคร

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการพันธมิตรการศึกษานานาชาติ ศึกษาดูงาน มทร.พระนคร  นำโดย ดร.ภูมิรัตน์  นวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  ลีนะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัตน์  พานิช  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น ๔ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำผลงานวิจัยที่โดดเด่นมาจัดแสดง จำนวน ๒ ผลงาน อาทิ ผลงานวิจัย  การพัฒนาวัสดุทันตกรรมครอบฟันกลุ่มเซรามิกและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  และผลงานวิจัย การพัฒนา “สมุนไพรขลู่อบแห้งชงดื่ม”  จาก ต้นน้ำ กลางน้ำ  สู่ปลายน้ำ  เพื่อยก ระดับสินค้าโอทอปสู่มาตรฐาน

Loading